• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Tuzli

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Zemljišne knjige

  Zemljišno-knjižni ured

  Zemljišno-knjižni ured je ured pri Općinskom sudu u kojem su spremljene zemljišne knjige sa svojim ulošcima u kojima se nalaze vlanički listovi vlasnika nekretnina kojima se formalno-pravno dokazuju vlasništva nad nekretninama.

  Zemljišnoknjižni izvadak (u praksi često nazivan gruntovnica, vlasnički list, zk izvadak ili izvadak iz knjige položenih ugovora, vlastovnica) predstavlja javnu ispravu kojom se dokazuje vlaništvo nad nekretninom.

  Po načelu povjerenja u zemljišne knjige smatra se da istinito i potpuno održava činjenično i pravno stanje.Vode ga zemljišno knjižni uredi Općinskih sudova, ručno ili elektroničkom obradom podataka, po teritorijalnom principu – u jednoj knjizi za sva zemljišta jedne katastarske općine.

  ZK izvadak sadrži podatke o nekretnini koji su podijeljeni u tri dijela:

  list A koji predstavlja popisni list. U ovom listu se unose podaci o zemljišno-knjižnom tijelu kao npr. kuća, dvorište, vrt, oranica, gradilište i sl. koji se označava brojem zemljišnoknjižne čestice po numeraciji zemljišnika. Često se navodi i površina Čestice, ali nije pravilo.
  list B koji predstavlja vlasnički list. U ovom listu se navode podaci o vlasniku, odnosno vlasnicima.
  list C koji predstavlja teretni list.   U ovom listu se upisuju tereti (ako ih ima) kao npr. hipoteka prema banci, teret na ime otkupa stana, pravo služnosti prema nekoj drugoj čestici i dr.

  KAKO SE STIČE PRAVO VLASNIŠTVA

  Kupovinom nekretnina i potpisivanjem kupoprodajnog ugovora nestiče se, automatizmom, pravo vlasništa nad nekretninom. Potrebno je upisati svoje pravo u zemljišne knjige. Stoga potrebno je da po svakoj obavljenoj kupnji svoje nekretnine podnesete svoje prijedloge za upis u zemljišne knjige. Prijedlog podnesite zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda  na čijem se području nalazi nekretnina koja je predmet kupoprodaje. Po ostvarenom upisu kupac postaje i zemljišnoknjižni vlasnik.

  Obratite pažnju da postoji razlika između:

  VLASNIČKOG LISTA kojeg izdaje gruntovnica i
  POSJEDOVNOG LISTA kojeg izdaje katastar.
  Posjedovnim listom ne dokazuje se vlasništvo niti koje drugo pravo nad nekretninom, te na osnovu njega zemljišnoknjižni ured nadležnog suda ne dopušta upis nekretnine u zemljišnu knjigu. O ovoj okolnosti važno je voditi računa prilikom kupovine nekretnine i prezentiranju isprava od strane prodavca.

  PRIJE KUPOVINE NEKRETNINE

  Prije predaje prijedloga za upis, trebate utvrditi zemljišno knjižno stanje, odnosno da li su nekretnina za koju se predlaže prijenos vlasništva i vlasnik nekretnine UPISANI u zemljišnim knjigama.

  Stoga je potrebo da se stranka (kupac) obrati gruntovnici, poznavajući broj katastarske čestice, te zatraži zemljišno knjižni izvadak, koji sadrži sve podatke o određenoj nekretnini kako su oni upisani u zemljišnoj knjizi.

  Iz gruntovnog izvatka moguće je uvidjeti ko je vlasnik nekretnina, ima li nekretnina jednog ili više vlasnika, dali je optereæena hipotekom ili kakvim drugim teretom.

  Uvid u stanje određene nekretnine, odnosno dobivanje zemljišniknjižnog izvatka omogućeno je svim licima nakon izvršenog plaćanja takse.

  KOD KUPOVINE NEKRETNINE

  Nekretnine koje su upisane u zemljišnoj knjizi: broj katastarske čestice, opis nekretnine, površina, trebaju biti navedeni u ugovorima stranaka onako kako su upisane u zemljišnoj knjizi.

  Ukoliko nekretnine (npr. poslovni prostor ili zemljište) nisu upisani u zemljišnoj knjizi, tada je potrebno prvo upisati nekretninu u zemljišnu knjigu da bi zemljišnoknjižni sud dopustio upis prava za koje se podnosi prijedlog.

  UPIS U ZEMLJIŠNE KNJIGE

  Za upis u zemljišne knjige kao i KPU potrebno je priložiti:

  -Zahtjev za upis.
  -Dokazna dokumentacija na kojoj se zahtjev temelji tj. osnov za sticanje stvarnog prava koja je nužna kada se radi o upisu promjene vlasništva.
  -Dokaz da je plaćena sudska taksa.
  -Rješenje porezne uprave o razrezu poreza na promet nekretninama kod upisa objekata potrebo je priložiti građevinsku i upotrebnu dozvolu.
  -Kod upisa stambenih i poslovnih objekata u KPU potrebno je priložiti PS obrazac.
  Upis u zemljišnu knjigu dozvoljen je samo uz saglasnost lica koje je u vrijeme podnošenja zahtjeva upisano u zemljišnu knjigu kao nosilac prava vlasništva ili nekog drugog stvarnog prava koje se prenosi. Samim tim ovo odobrenje mora biti sastavni dio dokazne dokumentacije, bilo da je saglasnost dio ugovora ili se u zakonom propisanoj formi naknadno dostavlja.

  REFORMA ZEMLJIŠNIH KNJIGA

  Cilj reforme zemljišnih knjiga je stvaranje efikasnog sistema zemljišne uprave i posticanje razvoja djelotvornijeg tržišta nekretninama.

  Reforma podrazumjeva usklađivanje podataka u katastru i zemljišnoj knjizi, informatizaciju zemljišne knjige, realizaciju oba sistema i poboljšenje odnosa prema korisnicima. Cilj provođenja ove reforme je jednostavnije i brže ostarivanje pojedinaènih upisa vlasništva u zemljišnoknjižnim uredima Općinskih sudova-gruntovnicama, te standardizacija obrazaca u zemljišnoknjižnom postupku.

  Prilikom podnošenja pojedinih prijedloga za upis stranke će dobijati i precizne upute za uredno popunjavanje obrazaca, što će takođe pospiješiti proces ostvarivanja pojedinačnih upisa.

  Sve dodatne informacije možete dobiti izravno od referenta pisarnice ili putem telefona.

  Kontakt telefon:

  ZK ured Tuzla: 035/250-082

  • 1 - 1 / 1
  • 1