• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Tuzli

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Stvarna i mjesna nadležnost Općinskog suda u Tuzli

  Stvarna nadležnost

  Općinski sud u Tuzli prema članu 27. Zakona o sudovima u Federaciji BiH (Sl. novine FBIH broj:  38/05 i 22/06) stvarno je nadležan u dole navedenom:

  U krivičnim predmetima

  - da u prvom stepenu sudi:

  - za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda;
  - za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda;
  - za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na općinski sud; - u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

  - da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

  - da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;

  - da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke i

  - da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.

  U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi

  - u svim građanskim sporovima i

  - u vanparničnom postupku.

  U privrednim predmetima općinski sudovi koji imaju privredna odjeljenja u prvom stepenu sude

  - privredne prijestupe i

  - u postupku stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i u svim sporovima koji nastanu u toku i povodom provođenja postupka stečaja i likvidacije.

  U drugim predmetima

  - da vodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno;

  - da određuje mjere osiguranja, ako zakonom nije drugačije određeno;

  - da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno;

  - da obavlja zemljišno-knjižne poslove u skladu sa zakonom;

  - da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;

  - da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši kantonalni sud;

  - da vrši poslove upisa u registre pravnih lica i

  - da vrši druge poslove određene zakonoa

  Mjesna nadležnost

  Općinski sud u Tuzli prema članu 23 i 23 a. Zakona o sudovima u Federaciji BiH (Sl. novine FBIH broj:  38/05 i 22/06) mjesno je nadležan za:

  - krivični,
  - građanski,
  - vanparnični,
  - izvršni  i
  - prekršajni referat

  Općinski sud u Tuzli mjesno je nadležan za područje općine Tuzla, Lukavac i Čelić.

  2312 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1