• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Tuzli

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost Općinskog suda u Tuzli  Općinski sud u Tuzli poslove iz svoje mjesne nadležnosti obavlja za područje Grada Tuzle i općine Čelić, te Tuzlanskog kantona za privredne predmete i prekršajne predmete iz oblasti carine i poreza. Shodno članu 27. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14“) ovaj sud stvarno je nadležan i to kako slijedi:


  U krivičnim predmetima:

  - u prvom stepenu za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda;

  - u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

  - postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

  - odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kada je to zakonom predviđeno;

  - odlučuje o brisanju osude i prestanka mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude;

  - postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.


  U građanskim predmetima:

  - u svim građanskim sporovima u parničnom i u vanparničnom postupku.


  U prekršajnim predmetima u prvom stepenu sudi:

  - u svim prekršajnim predmetima i

  - odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka.


  U privrednim predmetima u prvom stepenu sudi:

  - u privrednim sporovima propisanim zakonom;

  - u postupku stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i svim sporovima koji nastanu u toku postupka stečaja i likvidacije.


  U drugim predmetima:

  - da vodi izvršni postupak, ako to zakonom drugačije nije određeno;

  - da obavlja zemljišnoknjižne poslove u skladu sa zakonom;

  - da vrši poslove upisa u registar poslovnih subjekata;

  - da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini i međunarodnu pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši kantonalni sud; 

  • 1 - 1 / 1
  • 1