• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Tuzli

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Prijem u radni odnos državnih službenika i namještenika

  Prijem u radni odnos državnih službenika i namještenika vrši se u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Tuzli kojim se uređuje:

  -Unutrašnja organizacija suda i djelokrug rada organizacionih jedinica
  -Sistematizacija radnih mjesta
  -Rukovođenje Općinskim sudom u Tuzli i organizacionim jedinicama
  -Kolegiji suda
  -Saradnja u vršenju poslova i zadataka
  -Planovi rada
  -Radni odnosi i disciplinska odgovornost
  -Službenici sa posebnim ovlaštenjima
  -Ostvarivanje javnosti rada
  -Prelazne i završne odredbe
   
  Izbor sudija suda vrši se od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u skladu sa važećim propisima.

  Opći uslovi za postavljenje državnih službenika su propisani odredbom člana 25. Zakona o državnoj službi u FBiH  („Sl. novine FBiH“ broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06), a posebni uvjeti utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji za svako radno mjesto posebno.

  Opći uslovi za prijem namještenika u radni odnos  propisani su odredbom člana 24.  Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH („Sl. novine FBiH“ broj: 49/05) a posebni uvjeti utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji usaglašeni sa Uredbom o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici („Sl. novine FBiH“ broj: 69/05).

  Saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji u skladu sa odredbom člana 37. st. 2. Zakona o sudovima u FBiH („Sl. novine FBiH“ broj: 38/05 i22/06) daje Federalni ministar pravde.

  3432 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1