• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Tuzli

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Registar za upis poslovnih subjekata

  14.07.2017.

  ISPRAVE POTREBNE ZA UPIS OSNIVANJA D.O.O.

  Uz prijavu za upis u registar osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću prilažu se sljedeće isprave: Odluka o osnivanju d.o.o. odnosno Ugovor o osnivanju ukoliko je više lica osnivača, potvrda banke o uplati osnivačkog kapitala, odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje ukoliko nije imenovano aktom o osnivanju, ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje (kod notara ili u općini), izjava o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti i Statut poslovnog subjekta ( može se odmah dostaviti ili u roku od 60 dana od dana upisa  u sudski registar).

  Ako je osnivač strano pravno lice potrebno je dostaviti izvod iz registra za osnivača sa apostile pečatom i prevod izvoda od strane stalnog sudskog tumača.

  ISPRAVE POTREBNE ZA OSNIVANJE D.D.

  Uz prijavu za upis osnivanja dioničkog društva pored ostalih podnose se i odobrenje  odgovarajuće Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine i Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, dokaz o sredstvima osiguranja za neuneseni dio nenovčanog uloga kod jednočlanog društva kapitala, Odluka o osnivanju, potvrda banke o uplati osnivačkog kapitala, odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje ukoliko nije imenovano aktom o osnivanju, ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje (kod notara ili u općini), izjava o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti i Statut poslovnog subjekta (može se odmah dostaviti ili u roku od 60 dana od dana upisa  u sudski registar).

  ISPRAVE POTREBNE ZA UPIS OSNIVANJA  ZADRUGE I ZADRUŽNOG SAVEZA              
  Uz prijavu za upis u registar  osnivanja zadruge prilaže se  Odluka o osnivanju, zadružna pravila, dokaz o izvršenoj uplati ili unošenju udjela, odnosno sredstva osnivača u skladu sa osnivačkim aktom, odluka o imenovanju direktora, ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje (kod notara ili u općini) i izjava o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti.

  ZA UPIS PROMJENA PODATAKA OD ZNAČAJA ZA PRAVNI PROMET KAO ŠTO SU:
  Promjena naziva firme, adrese sjedišta subjekta upisa (promjena ulice), sjedišta firme (promjena općine npr. iz Kalesije u Tuzlu), dopuna djelatnosti subjekta upisa, brisanje pojedinih djelatnosti subjekta upisa, promjena osnivača u registar se pored prijave o registraciji dostavlja akt o izmjeni i dopuni Statuta, akt o izmjeni, ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje (kod notara ili u općini), oglas i taksa. Promjena lica ovlaštenog za zastupanje pored prijave o registraciji dostavlja se Odluka o razrješenju, Odluka o imenovanju, oglas i taksa. Upis ili brisanje poslovne jedinice poslovnog subjekta pored prijave o registraciji dostavlja se Odluka o brisanju ili osnivanju poslovne jedinice odnosno podružnice, oglas i taksa.


  TAKSA SE UPLAĆUJE U KORIST BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA na račun broj:

  žiro račun 1321000256000080

  vrsta prihoda 722221

  općina 094

  ZA OBJAVU OGLASA UPLATNICA TREBA OBAVEZNO DA SADRŽI:
  ime i prezime/naziv preduzeća/uplatioca, puna adresa uplatioca, svrha doznake, naziv primaoca, mjesto i datum uplate

  UPLATA SE VRŠI PUTEM TRANSAKCIJSKIH RAČUNA KOD JEDNE OD SLIJEDEĆIH BANAKA

  Zagrebačka BH d.d 338 320 22000052 11

  Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 161 00000071700 57

  Vakufska banka d.d. Sarajevo 160 200 00005746 51

   

  UPIS

  TAKSA

  Osnovna taksa + taksa za prijavu

  TROŠKOVI ZA OGLAS

  Osnivanje privrednog društva sa djelatnostima vanjskotrgovinskog prometa

  320,00

  150,00

  Osnivanje privrednog društva bez djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa

  170,00

  150,00

  Osnivanje dijelova privrednog društva (poslovna jedinica)

  100,00

  30,00

   

  Za rješenje o upisu drugih pravnih osoba koje nisu osnivanje d.o.o. ili osnivanje dijelova privrednog društva

  170,00

  30,00

   

  Upis osobe ovlaštene za zastupanje

  100,00

  30,00

   

  Upis vršenja spoljnovanjskotrgovinskog prometa

  170,00

  30,00

   

  Upis smanjenja/ povećanja kapitala

  170,00

  65,00

  Upis dopune djelatnosti

  170,00

  50,00

   

  Prestanak

  75,00

  30,00

  Spajanje više privrednih društva u jedno

  170,00

  30,00

   

  NAPOMENA:
  Ako je tekst oglasa veličine dvije stranice cijena takvog oglasa je 150,00 KM bez obzira o kojoj se promjeni radi.

   

  ZAHTJEV

  TAKSA

  KO MOŽE PREDATI I PREUZETI

  Aktuelni izvod

  8,00 KM

   po stranici

  Svako zainteresirano lice

  Potvrda

  15,00 KM

  Svako zainteresirano lice

  Ovjerena fotokopija rješenja

  10,00 KM

  Osnivač, direktor i punomoćnik

  Historijski pregled podataka

  8,00 KM

   po stranici

  Podnosilac zahtjeva

   

  TAKSA SE UPLAĆUJE U KORIST BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA na račun broj:

  Žiro račun 1321000256000080

  vrsta prihoda 722221

  općina 094


  Općinski sud Tuzla Odsjek registra za upis pravnih lica

  Adresa: ZAVNOBiH-a bb 

  Kontakt telefon: 035/266-234

  Fax: 035/266-234

  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  Registar za upis poslovnih subjekata

  14.07.2017.

  ISPRAVE POTREBNE ZA UPIS OSNIVANJA D.O.O.

  Uz prijavu za upis u registar osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću prilažu se sljedeće isprave: Odluka o osnivanju d.o.o. odnosno Ugovor o osnivanju ukoliko je više lica osnivača, potvrda banke o uplati osnivačkog kapitala, odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje ukoliko nije imenovano aktom o osnivanju, ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje (kod notara ili u općini), izjava o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti i Statut poslovnog subjekta ( može se odmah dostaviti ili u roku od 60 dana od dana upisa  u sudski registar).

  Ako je osnivač strano pravno lice potrebno je dostaviti izvod iz registra za osnivača sa apostile pečatom i prevod izvoda od strane stalnog sudskog tumača.

  ISPRAVE POTREBNE ZA OSNIVANJE D.D.

  Uz prijavu za upis osnivanja dioničkog društva pored ostalih podnose se i odobrenje  odgovarajuće Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine i Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, dokaz o sredstvima osiguranja za neuneseni dio nenovčanog uloga kod jednočlanog društva kapitala, Odluka o osnivanju, potvrda banke o uplati osnivačkog kapitala, odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje ukoliko nije imenovano aktom o osnivanju, ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje (kod notara ili u općini), izjava o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti i Statut poslovnog subjekta (može se odmah dostaviti ili u roku od 60 dana od dana upisa  u sudski registar).

  ISPRAVE POTREBNE ZA UPIS OSNIVANJA  ZADRUGE I ZADRUŽNOG SAVEZA              
  Uz prijavu za upis u registar  osnivanja zadruge prilaže se  Odluka o osnivanju, zadružna pravila, dokaz o izvršenoj uplati ili unošenju udjela, odnosno sredstva osnivača u skladu sa osnivačkim aktom, odluka o imenovanju direktora, ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje (kod notara ili u općini) i izjava o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti.

  ZA UPIS PROMJENA PODATAKA OD ZNAČAJA ZA PRAVNI PROMET KAO ŠTO SU:
  Promjena naziva firme, adrese sjedišta subjekta upisa (promjena ulice), sjedišta firme (promjena općine npr. iz Kalesije u Tuzlu), dopuna djelatnosti subjekta upisa, brisanje pojedinih djelatnosti subjekta upisa, promjena osnivača u registar se pored prijave o registraciji dostavlja akt o izmjeni i dopuni Statuta, akt o izmjeni, ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje (kod notara ili u općini), oglas i taksa. Promjena lica ovlaštenog za zastupanje pored prijave o registraciji dostavlja se Odluka o razrješenju, Odluka o imenovanju, oglas i taksa. Upis ili brisanje poslovne jedinice poslovnog subjekta pored prijave o registraciji dostavlja se Odluka o brisanju ili osnivanju poslovne jedinice odnosno podružnice, oglas i taksa.


  TAKSA SE UPLAĆUJE U KORIST BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA na račun broj:

  žiro račun 1321000256000080

  vrsta prihoda 722221

  općina 094

  ZA OBJAVU OGLASA UPLATNICA TREBA OBAVEZNO DA SADRŽI:
  ime i prezime/naziv preduzeća/uplatioca, puna adresa uplatioca, svrha doznake, naziv primaoca, mjesto i datum uplate

  UPLATA SE VRŠI PUTEM TRANSAKCIJSKIH RAČUNA KOD JEDNE OD SLIJEDEĆIH BANAKA

  Zagrebačka BH d.d 338 320 22000052 11

  Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 161 00000071700 57

  Vakufska banka d.d. Sarajevo 160 200 00005746 51

   

  UPIS

  TAKSA

  Osnovna taksa + taksa za prijavu

  TROŠKOVI ZA OGLAS

  Osnivanje privrednog društva sa djelatnostima vanjskotrgovinskog prometa

  320,00

  150,00

  Osnivanje privrednog društva bez djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa

  170,00

  150,00

  Osnivanje dijelova privrednog društva (poslovna jedinica)

  100,00

  30,00

   

  Za rješenje o upisu drugih pravnih osoba koje nisu osnivanje d.o.o. ili osnivanje dijelova privrednog društva

  170,00

  30,00

   

  Upis osobe ovlaštene za zastupanje

  100,00

  30,00

   

  Upis vršenja spoljnovanjskotrgovinskog prometa

  170,00

  30,00

   

  Upis smanjenja/ povećanja kapitala

  170,00

  65,00

  Upis dopune djelatnosti

  170,00

  50,00

   

  Prestanak

  75,00

  30,00

  Spajanje više privrednih društva u jedno

  170,00

  30,00

   

  NAPOMENA:
  Ako je tekst oglasa veličine dvije stranice cijena takvog oglasa je 150,00 KM bez obzira o kojoj se promjeni radi.

   

  ZAHTJEV

  TAKSA

  KO MOŽE PREDATI I PREUZETI

  Aktuelni izvod

  8,00 KM

   po stranici

  Svako zainteresirano lice

  Potvrda

  15,00 KM

  Svako zainteresirano lice

  Ovjerena fotokopija rješenja

  10,00 KM

  Osnivač, direktor i punomoćnik

  Historijski pregled podataka

  8,00 KM

   po stranici

  Podnosilac zahtjeva

   

  TAKSA SE UPLAĆUJE U KORIST BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA na račun broj:

  Žiro račun 1321000256000080

  vrsta prihoda 722221

  općina 094


  Općinski sud Tuzla Odsjek registra za upis pravnih lica

  Adresa: ZAVNOBiH-a bb 

  Kontakt telefon: 035/266-234

  Fax: 035/266-234