• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Tuzli

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Registar za upis poslovnih subjekata

  14.07.2017.

  Registarske isprave

   (1) Za potrebe utvrđivanja i provjere općih i posebnih podataka koji se  prilikom osnivanja poslovnog subjekta  ili izmjena podataka od značaja za pravni promet obavezno unose registar, u zavisnosti od predmeta upisa ,  registarski sud  zahtjevati će podnošenje  sljedećih isprava:

  1) ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje na obrazcu prijave za registraciju predviđenom za sud u štampanom obliku; 2) notarski obrađeni akt o osnivanju ili akt o izmjenama općih podataka od značaja za pravni promet već osnovanog, odnosno registriranog subjekta upisa kojim se utvrđuje osnivanje, odnosno izmjena bitnih podataka; 3) notarski utvrđen statut poslovnog subjekta; 4) odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, ako nije imenovano aktom o osnivanju; 5) potvrdu banke o izvršenoj uplati na privredni račun deponovanih novčanih uloga kojom se utvrđuje visina uplaćenog kapitala u novcu; 6) dokaz o sredstvima osiguranja za neplaćeni iznos novčanog dijela osnivačkog uloga kod jednočlanog društva kapitala; 7) izvod iz odgovarajućeg javnog registra kojim se dokazuje vlasništvo lica koje unosi ulog u stvarima i pravima, i nalaz ovlaštenog sudskog vještaka kojim se utvrđuje vrijenost uloga u stvarima i pravima; 8) odgovarajuće odobrenje Komisije za vrijednosne papire F BiH i Registra vrijenosnih papira F BiH, ukoliko je to propisano posebnim zakonom; 9) dokaz o sredstvima  osiguranja za neuneseni dio nenovčanog uloga kod jednočlanog društva kapitala; 10) odobrenje nadležnog organa u skladu sa članom 46.ovog Zakona.

  (2) Odredbe stava 1. tačka 1) ovog člana primjenjuju se kod upisa osnivanja svih oblika privrednih društava, kao i kod upisa promjene podataka koji se tim ispravama dokazuju, osim ako je njihova primjena izričito isključena ovim Zakonom.

   Član 22. Zakona registraciji poslovnih subjekata u FBiH (“Sl.novine FBiH” broj 27/05, 68/05 i 43/09).

   ISPRAVE POTREBNE ZA OSNIVANJE D.D.

  (1) Uz prijava za upis osnivanja dioničkog društva pored ostalih podnose se i sljedeće isprave:

  1)    isprave propisane članom 22. stav 1. tačka 1) ovog Zakona: 2) notarski obrađen akt o osnivanju; 3) notarski utvrđen statut; 4) odobrenje nadležnih organa iz člana 22. stav 1. tačka 8), ako je  posebnim propisom predviđeno; 5) isprave propisane članom 22. stav 1. tačka 9) ovog Zakona; 6) potvrda banke o uplati osnivačkog kapitala u novcu, odnosno dokaz o novčanoj vrijednosti stvari i prava unesenih u društvo; 7) odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje, ako nije imenovano aktom o osnivanju; 8) ovjeren potpis lica lica ovlaštenog za zastupanje;

   (2) U slučaju sukcesivnog osnivanja dioničkog društva subjekt upisa  podnijet će i dokaz o objavljivanju javnog poziva za upis  i uplatu dionica odnosno prospekt sa odobrenjem prospekta nadležnog organa.

  (3) Uz prijavu za upis u registar jednočlanog dioničkog društva prilaže se, pored isprava iz stava (1) ovog člana, dokaz o sredstvima osiguranja za neuplaćeni iznos novčanog dijela osnivačkog uloga, odnosno za vrijednost neunesenog novčanog uloga.

  (4) U registar se upisuju osnivači dioničkog društva.

  Član 23. Zakona registraciji poslovnih subjekata u FBiH (“Sl.novine FBiH” broj 27/0, 68/05i 43/09) 

  ISPRAVE POTREBNE ZA UPIS OSNIVANJA BANKE ILI DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE

   (1)  Uz prijavu za pis u registar osnivanja banke ili druge finansijske organizacije pored ostalih, podnose se i slijedeće isprave:

  1)    isprave propisane članom 22. stav 1. tačka 1) ovog zakona; 2) notarski obrađen akt o osnivanju banke; 3) notarski utvrđen statut banke; 4)  rješenje Agencije za bankarstvo  F BiH o izdavanju dozvole za rad kao i saglasnost na akt o osnivanju i statut, odnosno isprave predviđene drugim zakonima Federacije; 5) dokaz o uplati novčanih sredstava na privremeni račun banke; 6) akt o imenovanju direktora ili vršioca dužnosti direktora; 7) ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje; 8) dokaz da su osnivači banke sredstva u nenovčanom obliku stavili na raspolaganje banci.

  (2)  Na upis u registar podružnice ili poslovne jedinice banke shodno se primjenjuju odredbe člana 15. ovog Zakona.

  (3)Na upis u registar štedionica, štedno-kreditnih organizacija i štedno-kreditnih zadruga shodno se primjenjuju odredbe stava(1) ovog člana.

  Član 24. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F biH („Službene novine F BiH“ broj 27/05, 68/05 i 43/09).

   ISPRAVE POTREBNE ZA UPIS OSNIVANJE D.O.O.

  (1)  Uz prijavu za upis u registar osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću prilažu se sljedeće isprave:

  1)    isprave propisane članom 22. stav (1) tačka 1) ovog zakona; 2) notarski obrađen akt o osnivanju; 3) potvrda banke o izvršenoj uplati kapitala u novcu, odnosno dokaz o novčanoj vrijednosti stvari i prava unesenih u društvo; 4) odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje ukoliko nije imenovano aktom o osnivanju; 5) ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje.

  (2)  Uz prijavu za upis u registar osnivanja jednočlanog d.o.o. prilaže se, uz isprave iz stava (1) ovog člana,  i dokaz o sredstvima osiguranja za neuplaćeni iznos novčanog dijela osnivačkog iloga, odnosno vrijednost neunesenog nenovčanog udjela.

  Član 26. Zakona registraciji poslovnih subjekata u FBiH (“Sl.novine FBiH” broj 27/05 i 68/05).

  Ako se radi o stranom osnivaču potrebno je dostavit i:

  Ako je osnivač pravno lice – izvod iz registra za osnivača sa apostile pečatom, uz izvod se dostavlja i prevod izvoda od strane stalnog sudskog tumača.
  Ako je osnivač fizičko lice – ovjerena kopija pasoša.

  ISPRAVE POTREBNE ZA UPIS OSNIVANJA DRUŠTVA SA NEOGRANIČENOM SOLIDARNOM ODGOVORNOŠĆU I KOMANDITNOG DRUŠTVA

  Uz prijavu za pis u registar osnivanja društva sa neograničenom solidarnom odgovornošću i komanditnog društva prilažu se sljedeće isprave: 1) notarski obarđen akt o osnivanju; 2) potvrda banke o uplati novčanog uloga na privremeni račun, odnosno dokaz o tome da su stvari i prava stavljeni na raspolaganje društvu ukoliko je predviđena uplata novca, odnosno unošenje stvari i prava u društvo aktom o osnivanju; i 3) Ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje.

  Član 27. Zakona registraciji poslovnih subjekata u FBiH (“Sl.novine FBiH” broj 27/05 i 68/05).

  ISPRAVE POTREBNE ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR OSNIVANJA JAVNOG PREDUZEĆA I PRIVATIZACIJE PREDUZEĆA

  (1) Na upis u registar osnivanja javnog preduzeća shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje upis dioničkog i društva sa ograničenom odgovornošću u zavisnosti od oblika organiziranja javnog preduzeća.

  (2)Kod prijave upisa u registar izvršene privatizacije subjekt upisa, u zakonom utvrđenom roku, dužan je prijaviti za upis u registar  promjenu vlasništva uz koju, zavisno od oblika organizovanja, prilaže:pisano obavještenje o izvršenoj privatizaciji državnog kapitala u preduzeću od nadležne agencije za privatizaciju, odluku o promjeni oblika preduzeća kako sastavnog dijela programa privatizacije, ugovor o pribavljanju dodatnog kapitala(dokapitalizaciji) i druge isprave kojima se dokazuju ostali opći podaci.

  Član 28. Zakona registraciji poslovnih subjekata u FBiH (“Sl.novine FBiH” broj 27/05,  68/05 i 43/09).

  ISPRAVE POTREBNE ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR OSNIVANJA PREDUZEĆA KOJE IMA JAVNA OVLAŠTENJA

  Uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja preduzeća koje ima javna ovlaštenja prilažu se:

  1)    isprave utvrđene članom 22. stav 1. tačka 1) ovog Zakona; 2) notarski obrađen akt o osnivanju; 3) notarski utvrđen statut; 3) dokaz o iznosu sredstava za osnivanje i početak rada preduzeća, odnosno dokaz da su stvari i prava koja se unose u preduzeće predata na raspolaganje preduzeću; 5) odluka o imenovanju direktora ili vršioca dužnosti direktora ako nije imenovan aktom o osnivanju i ovjeren potpis; 6) akt nadležnog organa o davanju javne ovlasti preduzeću; 7) akt nadležnog organa da preduzeće koje ima javne ovlasti ispunjava propisane uvjete za obavljanje poslova ako je to predviđeno posebnim zakonom.

  Član 29. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH („Službene novine F BiH“ broj 27/05, 68/05 i 43/09)

  ISPRAVE POTREBNE ZA UPIS OSNIVANJA  ZADRUGE I ZADRUŽNOG SAVEZA

                 
  (1) Uz prijava za upis u registar  osnivanja zadruge prilaže se:

  1)     akt o osnivanju; 2) zadružna pravila; 3) dokaz o izvršenoj uplati ili unošenju udjela, odnosno sredstva osnivača u skladu sa osnivačkim aktom; 4) odluka o imenovanju direktora; 5) ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje.

  (2) Na upis i sudski registar zadružnog saveza shodno se primjenjuje odredba stava (1) ovog člana.

   Član 31. Zakona registraciji poslovnih subjekata u FBiH (“Sl.novine FBiH” broj 27/05, 68/05 i 43/09).

  ZA UPIS PROMJENA PODATAKA OD ZNAČAJA ZA PRAVNI PROMET KAO ŠTO SU:
  Promjena firme, sjedišta subjekta upisa, djelatnosti subjekta upisa, lica ovlaštenog za zastupanje, promjena osnivača i drugih promjena u registar se dostavlja akt o izmjenama i/ili dopuna tih podataka. Od člana 33. do člana 47. Zakona registraciji poslovnih subjekata u FBiH (“Sl.novine FBiH” broj 27/05, 68/05 i 43/09).

  SUDSKA TAKSA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR (“Sl.novine TK” broj 05/09, 4/10 i 9/12)

  Tarifni broj 19. (taksa za podneske).

  1) Za prijavu u sudski registar, plaća se taksa u iznosu od 10 KM.

  2) Ako se jednom prijavom traži više upisa za istu pravnu osobu, plaća se samo jedna taksa iz ovog tarifnog broja.

  Tarifni broj 20. (taksa za upise u sudski registar).

  1) Za rješenje o upisu osnivanja privrednog društva, plaća se taksa u iznosu od 200 KM.

  2) Za rješenje o upisu osnivanja dijelova privrednog društva, plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

  3) Za rješenje o upisu osnivanja drugih pravnih osoba koje nisu navedene u stavcima (1) i (2) ovog tarifnog broja, plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

  4) Za rješenje o upisu osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe, plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

  5) Za rješenje o upisu prava vršenja spoljnotrgovinskog prometa, plaća se taksa u iznosu od 200 KM, pored iznosa iz stavka (1) ovog tarifnog broja.

  6) Za rješenje o upisima koji nisu obuhvaćeni prethodnim stavcima ovog tarifnog broja, plaća se taksa u iznosu od 150 KM po jednom upisu.

  7) Za zahtjev za brisanje upisa iz sudskog registra, plaća se taksa u iznosu od 50 KM.

  8) Za rješenje po zahtjevu za brisanje upisa, plaća se taksa u iznosu od 50 KM.

  9) Kada se više privrednih društava spajaju u jedno, pored takse za podnesak plaća se i taksa iz stavka (6) ovog tarifnog broja, kao i taksa za upis novoosnovanog privrednog društva.

  10) Ako se jednim podneskom traži više upisa, plaća se taksa za svaki upis posebno.

  11) Za žalbu na rješenje donijeto u postupku upisa u sudski registar, plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

  Tarifni broj 21. (taksa za objavljivanje upisanih podataka)

  1) Za dostavljanje upisanih podataka radi objavljivanja u službenom glasniku, plaća se taksa u iznosu od 10 KM.

  2) Za objavljivanje podataka čije je upisivanje traženo jednim podneskom, plaća se samo jedna taksa iz ovog tarifnog broja.

  Tarifni broj 26. (taksa za razmatranje spisa)

  1)Za pismeni podnesak za razmatranje završenih sudskih spisa, plaća se taksa u iznosu od 5 KM.

  Tarifni broj 27. (Takse za prijepise)

  1) Za pismeni ili usmeni zahtjev da se izvrši prepisivanje sudskog akta, plaća se taksa u iznosu od 5 KM.

  2) Za prepisivanje sudskih akata kao i za prepisivanje akata iz zbirke isprava koje je sud izvršio na zahtjev stranke, plaća se od svake započete stranice originala taksa u iznosu od po 5 KM.6) Ako se istovremeno sudski prijepis ovjerava, plaća se posebna taksa za ovjeravanje u iznosu od 5 KM.

  Tarifini broj 28. (taksa za izvode iz sudskog registra i drugih javnih knjiga)

  1) Za izvode iz sudskog registra ili drugih javnih knjiga koje vodi sud, ako se izdaju na zahtjev stranke, plaća se taksa u iznosu od 10 KM po stranici.

  TAKSA SE UPLAĆUJE U KORIST BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA na račun broj:

  Žiro račun 1321000256000080

  vrsta prihoda 722221

  općina 094

  budžetska organizacija 1001001

  TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA U SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH

  osnivanje društva (upis) 150,00 KM

  povećanje/smanjenje temeljnog kapitala 65,00 KM

  licenca –međunarodnog otpremništva 65,00 KM

  dopuna djelatnosti 50,00 KM

  stečaj 50,00 KM

  likvidacija 30,00 KM

  izmjena podataka 30,00 KM

  brisanje iz sudskog registra 20,00 KM

  ZA OBJAVU OGLASA UPLATNICA TREBA OBAVEZNO DA SADRŽI:
  ime i prezime/naziv preduzeća/uplatioca, puna adresa uplatioca, svrha doznake, naziv primaoca, mjesto i datum uplate.

  UPLATA SE VRŠI PUTEM TRANSAKCIJSKI RAČUNA KOD JEDNE OD SLIJEDEĆIH BANAKA

  Zagrebačka BH d.d 338 320 22000052 11

  Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 161 00000071700 57

  Vakufska banka d.d. Sarajevo 160 200 00005746 51

  Općinski sud Tuzla Odsjek registra za upis pravnih lica

  Adresa: Turalibegova do broja 50. (prostorije prekršajnog odjeljenja Općinskog suda u Tuzli) 

  Kontakt telefon: 035/266-234

  Fax: 035/266-234

  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  Registar za upis poslovnih subjekata

  14.07.2017.

  Registarske isprave

   (1) Za potrebe utvrđivanja i provjere općih i posebnih podataka koji se  prilikom osnivanja poslovnog subjekta  ili izmjena podataka od značaja za pravni promet obavezno unose registar, u zavisnosti od predmeta upisa ,  registarski sud  zahtjevati će podnošenje  sljedećih isprava:

  1) ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje na obrazcu prijave za registraciju predviđenom za sud u štampanom obliku; 2) notarski obrađeni akt o osnivanju ili akt o izmjenama općih podataka od značaja za pravni promet već osnovanog, odnosno registriranog subjekta upisa kojim se utvrđuje osnivanje, odnosno izmjena bitnih podataka; 3) notarski utvrđen statut poslovnog subjekta; 4) odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, ako nije imenovano aktom o osnivanju; 5) potvrdu banke o izvršenoj uplati na privredni račun deponovanih novčanih uloga kojom se utvrđuje visina uplaćenog kapitala u novcu; 6) dokaz o sredstvima osiguranja za neplaćeni iznos novčanog dijela osnivačkog uloga kod jednočlanog društva kapitala; 7) izvod iz odgovarajućeg javnog registra kojim se dokazuje vlasništvo lica koje unosi ulog u stvarima i pravima, i nalaz ovlaštenog sudskog vještaka kojim se utvrđuje vrijenost uloga u stvarima i pravima; 8) odgovarajuće odobrenje Komisije za vrijednosne papire F BiH i Registra vrijenosnih papira F BiH, ukoliko je to propisano posebnim zakonom; 9) dokaz o sredstvima  osiguranja za neuneseni dio nenovčanog uloga kod jednočlanog društva kapitala; 10) odobrenje nadležnog organa u skladu sa članom 46.ovog Zakona.

  (2) Odredbe stava 1. tačka 1) ovog člana primjenjuju se kod upisa osnivanja svih oblika privrednih društava, kao i kod upisa promjene podataka koji se tim ispravama dokazuju, osim ako je njihova primjena izričito isključena ovim Zakonom.

   Član 22. Zakona registraciji poslovnih subjekata u FBiH (“Sl.novine FBiH” broj 27/05, 68/05 i 43/09).

   ISPRAVE POTREBNE ZA OSNIVANJE D.D.

  (1) Uz prijava za upis osnivanja dioničkog društva pored ostalih podnose se i sljedeće isprave:

  1)    isprave propisane članom 22. stav 1. tačka 1) ovog Zakona: 2) notarski obrađen akt o osnivanju; 3) notarski utvrđen statut; 4) odobrenje nadležnih organa iz člana 22. stav 1. tačka 8), ako je  posebnim propisom predviđeno; 5) isprave propisane članom 22. stav 1. tačka 9) ovog Zakona; 6) potvrda banke o uplati osnivačkog kapitala u novcu, odnosno dokaz o novčanoj vrijednosti stvari i prava unesenih u društvo; 7) odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje, ako nije imenovano aktom o osnivanju; 8) ovjeren potpis lica lica ovlaštenog za zastupanje;

   (2) U slučaju sukcesivnog osnivanja dioničkog društva subjekt upisa  podnijet će i dokaz o objavljivanju javnog poziva za upis  i uplatu dionica odnosno prospekt sa odobrenjem prospekta nadležnog organa.

  (3) Uz prijavu za upis u registar jednočlanog dioničkog društva prilaže se, pored isprava iz stava (1) ovog člana, dokaz o sredstvima osiguranja za neuplaćeni iznos novčanog dijela osnivačkog uloga, odnosno za vrijednost neunesenog novčanog uloga.

  (4) U registar se upisuju osnivači dioničkog društva.

  Član 23. Zakona registraciji poslovnih subjekata u FBiH (“Sl.novine FBiH” broj 27/0, 68/05i 43/09) 

  ISPRAVE POTREBNE ZA UPIS OSNIVANJA BANKE ILI DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE

   (1)  Uz prijavu za pis u registar osnivanja banke ili druge finansijske organizacije pored ostalih, podnose se i slijedeće isprave:

  1)    isprave propisane članom 22. stav 1. tačka 1) ovog zakona; 2) notarski obrađen akt o osnivanju banke; 3) notarski utvrđen statut banke; 4)  rješenje Agencije za bankarstvo  F BiH o izdavanju dozvole za rad kao i saglasnost na akt o osnivanju i statut, odnosno isprave predviđene drugim zakonima Federacije; 5) dokaz o uplati novčanih sredstava na privremeni račun banke; 6) akt o imenovanju direktora ili vršioca dužnosti direktora; 7) ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje; 8) dokaz da su osnivači banke sredstva u nenovčanom obliku stavili na raspolaganje banci.

  (2)  Na upis u registar podružnice ili poslovne jedinice banke shodno se primjenjuju odredbe člana 15. ovog Zakona.

  (3)Na upis u registar štedionica, štedno-kreditnih organizacija i štedno-kreditnih zadruga shodno se primjenjuju odredbe stava(1) ovog člana.

  Član 24. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F biH („Službene novine F BiH“ broj 27/05, 68/05 i 43/09).

   ISPRAVE POTREBNE ZA UPIS OSNIVANJE D.O.O.

  (1)  Uz prijavu za upis u registar osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću prilažu se sljedeće isprave:

  1)    isprave propisane članom 22. stav (1) tačka 1) ovog zakona; 2) notarski obrađen akt o osnivanju; 3) potvrda banke o izvršenoj uplati kapitala u novcu, odnosno dokaz o novčanoj vrijednosti stvari i prava unesenih u društvo; 4) odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje ukoliko nije imenovano aktom o osnivanju; 5) ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje.

  (2)  Uz prijavu za upis u registar osnivanja jednočlanog d.o.o. prilaže se, uz isprave iz stava (1) ovog člana,  i dokaz o sredstvima osiguranja za neuplaćeni iznos novčanog dijela osnivačkog iloga, odnosno vrijednost neunesenog nenovčanog udjela.

  Član 26. Zakona registraciji poslovnih subjekata u FBiH (“Sl.novine FBiH” broj 27/05 i 68/05).

  Ako se radi o stranom osnivaču potrebno je dostavit i:

  Ako je osnivač pravno lice – izvod iz registra za osnivača sa apostile pečatom, uz izvod se dostavlja i prevod izvoda od strane stalnog sudskog tumača.
  Ako je osnivač fizičko lice – ovjerena kopija pasoša.

  ISPRAVE POTREBNE ZA UPIS OSNIVANJA DRUŠTVA SA NEOGRANIČENOM SOLIDARNOM ODGOVORNOŠĆU I KOMANDITNOG DRUŠTVA

  Uz prijavu za pis u registar osnivanja društva sa neograničenom solidarnom odgovornošću i komanditnog društva prilažu se sljedeće isprave: 1) notarski obarđen akt o osnivanju; 2) potvrda banke o uplati novčanog uloga na privremeni račun, odnosno dokaz o tome da su stvari i prava stavljeni na raspolaganje društvu ukoliko je predviđena uplata novca, odnosno unošenje stvari i prava u društvo aktom o osnivanju; i 3) Ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje.

  Član 27. Zakona registraciji poslovnih subjekata u FBiH (“Sl.novine FBiH” broj 27/05 i 68/05).

  ISPRAVE POTREBNE ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR OSNIVANJA JAVNOG PREDUZEĆA I PRIVATIZACIJE PREDUZEĆA

  (1) Na upis u registar osnivanja javnog preduzeća shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje upis dioničkog i društva sa ograničenom odgovornošću u zavisnosti od oblika organiziranja javnog preduzeća.

  (2)Kod prijave upisa u registar izvršene privatizacije subjekt upisa, u zakonom utvrđenom roku, dužan je prijaviti za upis u registar  promjenu vlasništva uz koju, zavisno od oblika organizovanja, prilaže:pisano obavještenje o izvršenoj privatizaciji državnog kapitala u preduzeću od nadležne agencije za privatizaciju, odluku o promjeni oblika preduzeća kako sastavnog dijela programa privatizacije, ugovor o pribavljanju dodatnog kapitala(dokapitalizaciji) i druge isprave kojima se dokazuju ostali opći podaci.

  Član 28. Zakona registraciji poslovnih subjekata u FBiH (“Sl.novine FBiH” broj 27/05,  68/05 i 43/09).

  ISPRAVE POTREBNE ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR OSNIVANJA PREDUZEĆA KOJE IMA JAVNA OVLAŠTENJA

  Uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja preduzeća koje ima javna ovlaštenja prilažu se:

  1)    isprave utvrđene članom 22. stav 1. tačka 1) ovog Zakona; 2) notarski obrađen akt o osnivanju; 3) notarski utvrđen statut; 3) dokaz o iznosu sredstava za osnivanje i početak rada preduzeća, odnosno dokaz da su stvari i prava koja se unose u preduzeće predata na raspolaganje preduzeću; 5) odluka o imenovanju direktora ili vršioca dužnosti direktora ako nije imenovan aktom o osnivanju i ovjeren potpis; 6) akt nadležnog organa o davanju javne ovlasti preduzeću; 7) akt nadležnog organa da preduzeće koje ima javne ovlasti ispunjava propisane uvjete za obavljanje poslova ako je to predviđeno posebnim zakonom.

  Član 29. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH („Službene novine F BiH“ broj 27/05, 68/05 i 43/09)

  ISPRAVE POTREBNE ZA UPIS OSNIVANJA  ZADRUGE I ZADRUŽNOG SAVEZA

                 
  (1) Uz prijava za upis u registar  osnivanja zadruge prilaže se:

  1)     akt o osnivanju; 2) zadružna pravila; 3) dokaz o izvršenoj uplati ili unošenju udjela, odnosno sredstva osnivača u skladu sa osnivačkim aktom; 4) odluka o imenovanju direktora; 5) ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje.

  (2) Na upis i sudski registar zadružnog saveza shodno se primjenjuje odredba stava (1) ovog člana.

   Član 31. Zakona registraciji poslovnih subjekata u FBiH (“Sl.novine FBiH” broj 27/05, 68/05 i 43/09).

  ZA UPIS PROMJENA PODATAKA OD ZNAČAJA ZA PRAVNI PROMET KAO ŠTO SU:
  Promjena firme, sjedišta subjekta upisa, djelatnosti subjekta upisa, lica ovlaštenog za zastupanje, promjena osnivača i drugih promjena u registar se dostavlja akt o izmjenama i/ili dopuna tih podataka. Od člana 33. do člana 47. Zakona registraciji poslovnih subjekata u FBiH (“Sl.novine FBiH” broj 27/05, 68/05 i 43/09).

  SUDSKA TAKSA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR (“Sl.novine TK” broj 05/09, 4/10 i 9/12)

  Tarifni broj 19. (taksa za podneske).

  1) Za prijavu u sudski registar, plaća se taksa u iznosu od 10 KM.

  2) Ako se jednom prijavom traži više upisa za istu pravnu osobu, plaća se samo jedna taksa iz ovog tarifnog broja.

  Tarifni broj 20. (taksa za upise u sudski registar).

  1) Za rješenje o upisu osnivanja privrednog društva, plaća se taksa u iznosu od 200 KM.

  2) Za rješenje o upisu osnivanja dijelova privrednog društva, plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

  3) Za rješenje o upisu osnivanja drugih pravnih osoba koje nisu navedene u stavcima (1) i (2) ovog tarifnog broja, plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

  4) Za rješenje o upisu osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe, plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

  5) Za rješenje o upisu prava vršenja spoljnotrgovinskog prometa, plaća se taksa u iznosu od 200 KM, pored iznosa iz stavka (1) ovog tarifnog broja.

  6) Za rješenje o upisima koji nisu obuhvaćeni prethodnim stavcima ovog tarifnog broja, plaća se taksa u iznosu od 150 KM po jednom upisu.

  7) Za zahtjev za brisanje upisa iz sudskog registra, plaća se taksa u iznosu od 50 KM.

  8) Za rješenje po zahtjevu za brisanje upisa, plaća se taksa u iznosu od 50 KM.

  9) Kada se više privrednih društava spajaju u jedno, pored takse za podnesak plaća se i taksa iz stavka (6) ovog tarifnog broja, kao i taksa za upis novoosnovanog privrednog društva.

  10) Ako se jednim podneskom traži više upisa, plaća se taksa za svaki upis posebno.

  11) Za žalbu na rješenje donijeto u postupku upisa u sudski registar, plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

  Tarifni broj 21. (taksa za objavljivanje upisanih podataka)

  1) Za dostavljanje upisanih podataka radi objavljivanja u službenom glasniku, plaća se taksa u iznosu od 10 KM.

  2) Za objavljivanje podataka čije je upisivanje traženo jednim podneskom, plaća se samo jedna taksa iz ovog tarifnog broja.

  Tarifni broj 26. (taksa za razmatranje spisa)

  1)Za pismeni podnesak za razmatranje završenih sudskih spisa, plaća se taksa u iznosu od 5 KM.

  Tarifni broj 27. (Takse za prijepise)

  1) Za pismeni ili usmeni zahtjev da se izvrši prepisivanje sudskog akta, plaća se taksa u iznosu od 5 KM.

  2) Za prepisivanje sudskih akata kao i za prepisivanje akata iz zbirke isprava koje je sud izvršio na zahtjev stranke, plaća se od svake započete stranice originala taksa u iznosu od po 5 KM.6) Ako se istovremeno sudski prijepis ovjerava, plaća se posebna taksa za ovjeravanje u iznosu od 5 KM.

  Tarifini broj 28. (taksa za izvode iz sudskog registra i drugih javnih knjiga)

  1) Za izvode iz sudskog registra ili drugih javnih knjiga koje vodi sud, ako se izdaju na zahtjev stranke, plaća se taksa u iznosu od 10 KM po stranici.

  TAKSA SE UPLAĆUJE U KORIST BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA na račun broj:

  Žiro račun 1321000256000080

  vrsta prihoda 722221

  općina 094

  budžetska organizacija 1001001

  TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA U SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH

  osnivanje društva (upis) 150,00 KM

  povećanje/smanjenje temeljnog kapitala 65,00 KM

  licenca –međunarodnog otpremništva 65,00 KM

  dopuna djelatnosti 50,00 KM

  stečaj 50,00 KM

  likvidacija 30,00 KM

  izmjena podataka 30,00 KM

  brisanje iz sudskog registra 20,00 KM

  ZA OBJAVU OGLASA UPLATNICA TREBA OBAVEZNO DA SADRŽI:
  ime i prezime/naziv preduzeća/uplatioca, puna adresa uplatioca, svrha doznake, naziv primaoca, mjesto i datum uplate.

  UPLATA SE VRŠI PUTEM TRANSAKCIJSKI RAČUNA KOD JEDNE OD SLIJEDEĆIH BANAKA

  Zagrebačka BH d.d 338 320 22000052 11

  Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 161 00000071700 57

  Vakufska banka d.d. Sarajevo 160 200 00005746 51

  Općinski sud Tuzla Odsjek registra za upis pravnih lica

  Adresa: Turalibegova do broja 50. (prostorije prekršajnog odjeljenja Općinskog suda u Tuzli) 

  Kontakt telefon: 035/266-234

  Fax: 035/266-234