Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Tuzli

mail print fav manja slovaveca slova

Prijem u radni odnos državnih službenika i namještenika

Prijem u radni odnos državnih službenika i namještenika vrši se u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Tuzli kojim se uređuje:

-Unutrašnja organizacija suda i djelokrug rada organizacionih jedinica
-Sistematizacija radnih mjesta
-Rukovođenje Općinskim sudom u Tuzli i organizacionim jedinicama
-Kolegiji suda
-Saradnja u vršenju poslova i zadataka
-Planovi rada
-Radni odnosi i disciplinska odgovornost
-Službenici sa posebnim ovlaštenjima
-Ostvarivanje javnosti rada
-Prelazne i završne odredbe
 
Izbor sudija suda vrši se od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u skladu sa važećim propisima.

Opći uslovi za postavljenje državnih službenika su propisani odredbom člana 25. Zakona o državnoj službi u FBiH  („Sl. novine FBiH“ broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06), a posebni uvjeti utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji za svako radno mjesto posebno.

Opći uslovi za prijem namještenika u radni odnos  propisani su odredbom člana 24.  Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH („Sl. novine FBiH“ broj: 49/05) a posebni uvjeti utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji usaglašeni sa Uredbom o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici („Sl. novine FBiH“ broj: 69/05).

Saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji u skladu sa odredbom člana 37. st. 2. Zakona o sudovima u FBiH („Sl. novine FBiH“ broj: 38/05 i22/06) daje Federalni ministar pravde.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh